Knjižnica

Krafna za održivost: prikaz četiri hrvatska grada

U okviru projekta Metar do bolje klima, izrađena je publikacija “Krafna za održivost: prikaz četiri hrvatska grada”  nastala temeljem znanstvenih istraživanja provedenih u okviru projekta.  Publikacijom “Krafna za održivost: prikaz četiri hrvatska grada” istražuje se model odrastničke krafne koji je prilagođen i primijenje u sklopu projekta „METAR do bolje klime“ za istraživanje urbanih aspekata održivosti u Puli, Slavonskom Brodu, Zadru i Zagrebu.

Smjernice za jedinice lokalne samouprave prilagodba klimatskim promjenama

U okviru projekta Metar do bolje klime, partneri su izradili  Smjernice za jedinice lokalne samouprave prilagodba klimatskim promjenama. Cilj ovih smjernica je pružiti jedinicama lokalne samouprave pregled zakonodavnog okvira vezanog uz mjere prilagodbe naklimatske promjene kao i popis najčešćih mjera koje se nalaze u do sada usvojenim akcijskim planovima na lokalnim razinama. 

Smjernice za Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) – Osnaživanje lokalnih vlasti za klimatske i energetske aktivnosti

U okviru projekta Metar do bolje klime, partneri su izradili Smjernice za Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) – Osnaživanje lokalnih vlasti za klimatske i energetske aktivnosti. Cilj ovih smjernica je pružiti jedinicama lokalne samouprave opće razumijevanje SECAP-a, njegove uloge u klimatskim politikama, kao i načina financiranja.

Smjernice za provođenje strukturiranog dijaloga

U sklopu projekta “METAR do bolje klime”, projektni partneri su napisali Smjernice za provođenje strukturiranog dijaloga. Smjernice služe za uključivanje što je moguće šireg kruga dionika u procese oblikovanja politika zasnovanih na participativnom procesu, a s ciljem utjecaja na pozitivne promjene ključne za donošenje, provedbu ili nadzor provedbe javnih politika.

Priče iz budućnosti četiri grada 2030

Priče iz budućnosti, koje su pisali partneri projekta koji u tim gradovima žive i djeluju, predočile su realne, odnosno znanstveno utemeljene, ali dvije različite vizije budućnosti tih područja te su sudionike fokus grupa u sklopu projekta “METAR do bolje klime” dodatno potaknule na razgovor o trenutnim opasnostima i mogućim odgovorima na klimatsku krizu. Važno je napomenuti da su sve vinjete fikcija, no bazirane su na znanstvenoj literaturi, scenarijima i predviđanjima znanstvenika.

Smjernice za građane s ciljem povećanja udjela obnovljivih izvora energije u kućanstvima

S ciljem ublažavanja negativnog utjecaja klimatskih promjena, ali i kao odgovor na rastuću cijenu energetskih usluga, Mreža za pravednu i niskougljičnu tranziciju kao jednu od mjera predlaže, ugradnju fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije, odnosno sunčanih elektrana. Energija Sunca obnovljivi je izvor energije koji stoji na raspolaganju svima. Riječ je o besplatnom i neiscrpnom izvoru energije koji doprinosi održivom razvoju i energetskoj neovisnosti. Osnovni cilj ovih smjernica je pružiti građanima sažete i relevantne informacije o prednostima i postupku ugradnje sustava za iskorištavanje energije Sunca.

Smjernice za energetsku tranziciju i porast korištenja sunčeve energije u lokalnim zajednicama

Jedinice lokalne samouprave (JLS-ovi) mogu biti pokretači i nositelji energetske tranzicije te znatno doprinijeti energetskoj neovisnosti lokalnih zajednica. Djelujući lokalno, mogu doprinijeti dobrobiti svojih građana te istovremeno podržati globalnu borbu protiv klimatskih promjena. Stoga, ovim smjernicama želimo potaknuti JLS-ove na djelovanje kako bi motivirali i olakšali svojim građanima put do instalacije sunčanih elektrana i toplinskih kolektora na krovovima obiteljskih kuća i ostalih samostojećih objekata.

Primjeri dobre prakse argumentiranog zagovaranja realiziranog u suradnji OCD-a i znanstveno istraživačkih institucija

Ova analiza izrađena je u okviru projekta „METAR do bolje klime“ (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj).  S obzirom da je jedan od fokusa tematskih mreža suradnja organizacija civilnog društva (OCD-a) i znanstveno  – istraživačkih institucija, željeli smo istražiti neke od primjera takvog oblika suradnje izvan Hrvatske, s fokusom na klimatsko-energetske teme.

Izgubljeno destljeće: Stavovi i mišljenja o zaštiti okoliša, klimatskim promjenama i energetskoj tranziciji u Republici Hrvatskoj

U izvješću su istraženi stavovi građana Republike Hrvatske o određenim aspektima zaštite okoliša, klimatskih promjena i energetske tranzicije u Republici Hrvatskoj. Uz to, cilj Izvješća je prikazati na koji način su se određeni stavovi mijenjali unazad deset godina u smislu deskriptivnog prikaza promjene (strukture) odgovara na pitanja za koja je omogućen komparativni prikaz temeljem sličnog istraživanja, provedenog 2011. godine.

Sažetak anketnog istraživanja: Izgubljeno desetljeće

Objavljeno na temelju podataka iz istoimenog istraživačkog izvještaja. Prikazani su samo najznačajniji nalazi istraživanja o stavovima javnosti o širokom spektru pitanja povezanih s okolišem, klimatskim promjenama i energetskom tranzicijom u Hrvatskoj.

Škole za održivu budućnost: uloga odgojno-obrazovnog sustava u prilagodbi klimatskim promjenama i ublažavanju njihovih posljedica

Klimatske promjene predstavljaju veliku prijetnju našem svijetu, no svatko od nas može pomoći u borbi protiv njih i izgradnji bolje budućnosti. Presudnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena imaju odgoj i obrazovanje kako bi se pripremilo mlade ljude za život u neizvjesnim i nepredvidljivim okolnostima. Obrazovanje o klimatskoj krizi i zelenoj tranziciji postaje prepoznato kao najvažnija sastavnica odgoja i obrazovanja u odgojno-obrazovnim sustavima diljem svijeta. Odgoj i obrazovanje imaju presudnu ulogu u oblikovanju održivog svijeta te adekvatne prilagodbe i odgovora na posljedice klimatskih promjena.

Škole za održivu budućnost: smjernice za donositelje odluka

Smjernice potiču sve dionike odgojno-obrazovnog sustava za veće zalaganje u poučavanju klime i okoliša. Potrebno je pružiti stručno usavršavanje učitelja kao i organizirati okvir koji će identificirati kvalitetne programe stručnog usavršavanja. Smjernice ističu važnost klimatske neutralnosti objekata namijenjenih odgoju i obrazovanju te implementacije mjera koje pozitivno utječu na okoliš i klimatske promjene.

Škole za održivu budućnost: smjernice za škole

Ove smjernice prikazuju ulogu odgojno-obrazovanog sustava u ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama. Škole moraju biti okrenute prilagodbi i ublažavanju posljedica klimatskih promjena što podrazumijeva i zapošljavanje kvalitetnih i kompetentnih radnika koji se redovno usavršavaju u programima vezanim za klimu i održivost. Školski kurikulum treba uključiti obrazovanje za klimu i održivost u sve predmete. Također, naglašuje se potreba za suradnjom s roditeljima i lokalnom zajednicom te organiziranjem događaja vezanih za klimu i okoliš.

Zakonodavstvo EU

 1. Uredba (EU) br. 2019/942 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora
 2. Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije
 3. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1348/2014 оd 17. prosinca 2014. o izvješćivanju o podacima i provedbi članka 8. stavaka 2. i 6. Uredbe (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije
 4. Uredba (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009
 5. Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora
 6. Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ
 7. Direktiva (EU) 2018/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti
 8. Direktiva (EU) br. 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti
 9. Uredba (EU) br. 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, izmjeni uredaba (EZ) br. 663/2009 i (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 94/22/EZ, 98/70/EZ, 2009/31/EZ, 2009/73/EZ, 2010/31/EU, 2012/27/EU i 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 2009/119/EZ i (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Izvor: https://www.hera.hr/hr/html/zakonodavstvo_eu.html

Nacionalno zakonodavstvo

 1. Zakon o energiji
  (Narodne novine, br. 120/1214/14102/1568/18 – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti) – neslužbeni pročišćeni tekst
 2. Zakon o tržištu električne energije
  (Narodne novine, br. 22/13102/1568/1852/19) – neslužbeni pročišćeni tekst
 3. Zakon o tržištu plina
  (Narodne novine, br. 18/1823/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 4. Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin
  (Narodne novine, br. 57/18)
 5. Zakon o tržištu toplinske energije
  (Narodne novine, br. 80/1314/14) – neslužbeni pročišćeni tekst
 6. Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata
  (Narodne novine, br. 19/1473/1796/19) – neslužbeni pročišćeni tekst
 7. Zakon o biogorivima za prijevoz
  (Narodne novine, br. 65/09145/1026/11144/1214/1494/1852/21) – neslužbeni pročišćeni tekst
 8. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti
  (Narodne novine, br. 120/1268/18) – neslužbeni pročišćeni tekst
 9. Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
  (Narodne novin, br. 138/2021)
 10. Zakon o energetskoj učinkovitosti
  (Narodne novine, br. 127/14116/1825/2041/21) – neslužbeni pročišćeni tekst

 

Propisi iz područja zaštite klime

1) Akti u Republici Hrvatskoj

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 30/2009)

Strategija niskougljičnog razvoja (Narodne novine, broj: 63/2021)

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (Narodne novine, broj: 46/2020)

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (Narodne novine, broj: 127/2019)

Propisi za praćenje emisija stakleničkih plinova:

Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 5/2017)

Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (Narodne novine, broj: 57/2017)

Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije (Narodne novine, broj: 26/2015)

Uredba o provedbi fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola (Narodne novine, broj: 142/2008)

Odluka o donošenju Šestog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (Narodne novine, broj: 18/2014)

Odluka o prihvaćanju Petog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (Narodne novine, broj: 24/2010)

Propisi o sustavu trgovanja emisijama stakleničkih plinova (EU ETS):

Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (Narodne novine, broj:  89/2020)

Uredba o dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova (Narodne novine, broj: 19/2013)

Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova (Narodne novine, broj: 89/2020)

Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije (Narodne novine, broj: 26/2015)

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji (Narodne novine, broj: 61/2017)

Odluka o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2020. godinu

Odluka o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine

Plan raspodjele emisijskih kvota stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 76/2009)

2) Akti u Europskoj uniji

Europski zeleni plan

Inicijative utvrđene Europskim zelenim planom:

Europski zakon o klimi

Europski sporazum o klimi

Plan za klimatske ciljeve do 2030.

Nova strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama

Propisi za praćenje emisija stakleničkih plinova:

Provedbena Odluka Komisije (EU) 2020/2126 оd 16. prosinca 2020. o utvrđivanju godišnjih emisijskih kvota država članica za razdoblje 2021.–2030. u skladu s Uredbom (EU) 2018/842 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EU) 2018/842 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o obvezujućem godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova u državama članicama od 2021. do 2030. kojim se doprinosi mjerama u području klime za ispunjenje obveza u okviru Pariškog sporazuma

Uredba (EU) 2018/841 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o uključivanju emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030.

Uredba (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju energetskom unijom  i djelovanjem u području klime

Uredba Komisije (EU) br. 389/2013 o uspostavi Registra Unije

Propisi o sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova (EU ETS):

Direktiva 2003/87/EZ o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (Konsolidirana verzija)

Direktiva (EU) 2018/410 o izmjeni Direktive 2003/87/EZ radi poboljšanja troškovno učinkovitih smanjenja emisija i ulaganja za niske emisije ugljika te Odluke (EU) 2015/1814

Direktiva 2009/29/EZ u svrhu poboljšanja i proširenja sustava Zajednice za trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova

Direktiva 2008/101/EZ o uključivanju zrakoplovnih djelatnosti u sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice

Direktiva 2004/101/EZ o uspostavljanju sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice, s obzirom na projektne mehanizme Kyotskog protokola

Odluka Komisije 2014/746/EU o utvrđivanju popisa sektora i podsektora koji se smatraju izloženima značajnom riziku od istjecanja ugljika, za razdoblje od 2015. do 2019.

Uredba Komisije (EU) br. 176/2014 radi utvrđivanja količina emisijskih jedinica stakleničkih plinova za prodaju na dražbi u razdoblju 2013.–2020.

Odluka (EU) br. 2015/1814 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2015. o uspostavi i funkcioniranju rezerve za stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova Unije

Uredba (EU) 2015/757 o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji

3) Popis međunarodnih ugovora

Okvirna Konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime (Narodne novine, broj: 2/1996)

Zakon o potvrđivanju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (Narodne novine, broj: 5/2007)

Zakon o potvrđivanju Izmjene iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (Narodne novine, broj: 6/2015)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islanda, s druge strane, o sudjelovanju Islanda u zajedničkom ispunjavanju obveza Europske unije, njezinih država članica i Islanda u drugom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (Narodne novine, broj: 5/2015)

Zakon o potvrđivanju Pariškog sporazuma (Narodne novine, broj: 3/2017)

Izvori:

https://mingor.gov.hr/pristup-informacijama-4924/zakoni-i-propisi/zakoni-i-propisi-iz-djelokruga-uprave-za-klimatske-aktivnosti/propisi-iz-podrucja-zastite-klime/7753

https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug-4925/klima/strategije-planovi-i-programi-1915/1915

https://door.hr/wp-content/uploads/2022/07/The-Worldfavor-Guide-to-Sustainability-Abbreviations-Acronyms-and-Buzzwords-2nd-Version-1.pdf

Praktični rječnik najčešćih pojmova (kratica, akronima i poštapalica) na koje ćete naići u razgovoru o održivosti.

https://adriadapt.eu/hr/

AdriAdapt – informacijska platforma o otpornosti na klimatske promjene za jadranske lokalne zajednice. Platforma znanja za jadransku regiju sadrži pregled različitih mogućnosti prilagodbe, slučajeve iz prakse, dokumente sa smjernicama, zakonske okvire te druge korisne materijale o prilagodbi na klimatske promjene.

https://www.eea.europa.eu/themes/climate-change-adaptation/climate-adapt

Climate-ADAPT je europska platforma za adaptaciju na klimatske promjene nastala u partnerstvu Europske komisije i Europske agencije za okoliš. Climate-ADAPT ima za cilj podržati Europu u prilagodbi na klimatske promjene omogućavajući korisnicima da pristupe i dijele podatke i informacije vezano uz:

• očekivane klimatske promjene u Europi;
• trenutnu i buduću ranjivost regija i sektora;
• EU, nacionalne i transnacionalne strategije i planove;
• studije slučaja prilagodbe i potencijalne mogućnosti prilagodbe;
• alate za planiranje prilagodbe.

Less is More: How Degrowth Will Save the World

Jason Hickel (2020)

The world has finally awoken to the reality of climate breakdown and ecological collapse. Now we must face up to its primary cause. Capitalism demands perpetual expansion, which is devastating the living world. There is only one solution that will lead to meaningful and immediate change: DEGROWTH. If we want to have a shot at halting the crisis, we need to restore the balance. We need to change how we see nature and our place in it, shifting from a philosophy of domination and extraction to one that’s rooted in reciprocity and regeneration. We need to evolve beyond the dogmas of capitalism to a new system that is fit for the twenty-first century. But what does such a society look like? What about jobs? What about health? What about progress? This book tackles these questions and traces a clear pathway to a post-capitalist economy. An economy that’s more just, more caring, and more fun. An economy that enables human flourishing while reversing ecological breakdown. An economy that will not only lift us out of our current crisis, but restore our sense of connection to a world that’s brimming with life. By taking less, we can become more.

Energy Poverty Alleviation: New Approaches and Contexts

Rubio-Bellido, C. i Solis-Guzman, J. (ur.) (2022)

The current book presents contributions on Energy Poverty Alleviation. The holistic approach and heterogeneity to this complex phenomenon is reflected in the following chapters. More and more research teams are focused on this challenging area by means of studies worldwide. The book is divided in two main blocks: New approaches and Contexts. New approaches involve novel assessments and concepts from a global and multidisciplinary point of view. In this block, the contributions analyze regulatory aspects in Europe, studies on the influence of other indicators on energy poverty to be considered, such as the carbon footprint, gentrification phenomena, and social energy services bonus. Contexts set new diagnoses focused on case studies at national, regional, and local levels. In this block, the contributions propose diagnoses of the situation of energy poverty in countries such as Japan, Finland, Ecuador, and Spain. The 13 book chapters as a whole suppose an advance in the current knowledge on energy poverty, crucial for policymakers, stakeholders, academics, and researchers. This book is a part of the results of the NAIPE Project (Nuevo Análisis Integral de la Pobreza Energética en Andalucía: New Comprehensive Analysis of Energy Poverty in Andalusia), funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and by the “Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía (Spain),” and directed by the professors of the University of Seville Carlos Rubio- Bellido and Jaime Solís-Guzmán. Thanks to this book, the results of the project will be known internationally, allowing readers to advance in the knowledge of strategies related to the mitigation of energy poverty.

Projekt Info

METAR do bolje klime
(Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj)

Trajanje projekta: 36 mjeseci (listopad 2020. – rujan 2023.)

Ukupna vrijednost projekta: 3.599.995,32 kuna

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Društva za oblikovanje održivog razvoja.