Knjižnica

Ova analiza izrađena je u okviru projekta „METAR do bolje klime“ (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj).  S obzirom da je jedan od fokusa tematskih mreža suradnja organizacija civilnog društva (OCD-a) i znanstveno  – istraživačkih institucija, željeli smo istražiti neke od primjera takvog oblika suradnje izvan Hrvatske, s fokusom na klimatsko-energetske teme.

Primjeri dobre prakse argumentiranog zagovaranja realiziranog u suradnji OCD-a i znanstveno istraživačkih institucija

U izvješću su istraženi stavovi građana Republike Hrvatske o određenim aspektima zaštite okoliša, klimatskih promjena i energetske tranzicije u Republici Hrvatskoj. Uz to, cilj Izvješća je prikazati na koji način su se određeni stavovi mijenjali unazad deset godina u smislu deskriptivnog prikaza promjene (strukture) odgovara na pitanja za koja je omogućen komparativni prikaz temeljem sličnog istraživanja, provedenog 2011. godine.

 Izgubljeno destljeće: Stavovi i mišljenja o zaštiti okoliša, klimatskim promjenama i energetskoj tranziciji u Republici Hrvatskoj

Zakonodavstvo EU

 1. Uredba (EU) br. 2019/942 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora
 2. Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije
 3. Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1348/2014 оd 17. prosinca 2014. o izvješćivanju o podacima i provedbi članka 8. stavaka 2. i 6. Uredbe (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije
 4. Uredba (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009
 5. Direktiva (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora
 6. Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ
 7. Direktiva (EU) 2018/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti
 8. Direktiva (EU) br. 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti
 9. Uredba (EU) br. 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime, izmjeni uredaba (EZ) br. 663/2009 i (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 94/22/EZ, 98/70/EZ, 2009/31/EZ, 2009/73/EZ, 2010/31/EU, 2012/27/EU i 2013/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 2009/119/EZ i (EU) 2015/652 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Izvor: https://www.hera.hr/hr/html/zakonodavstvo_eu.html

 

Nacionalno zakonodavstvo

 1. Zakon o energiji
  (Narodne novine, br. 120/12, 14/14, 102/15, 68/18 – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti) – neslužbeni pročišćeni tekst
 2. Zakon o tržištu električne energije
  (Narodne novine, br. 22/13, 102/15, 68/18, 52/19) – neslužbeni pročišćeni tekst
 3. Zakon o tržištu plina
  (Narodne novine, br. 18/18, 23/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
 4. Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin
  (Narodne novine, br. 57/18)
 5. Zakon o tržištu toplinske energije
  (Narodne novine, br. 80/13, 14/14) – neslužbeni pročišćeni tekst
 6. Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata
  (Narodne novine, br. 19/14, 73/17, 96/19) – neslužbeni pročišćeni tekst
 7. Zakon o biogorivima za prijevoz
  (Narodne novine, br. 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18, 52/21) – neslužbeni pročišćeni tekst
 8. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti
  (Narodne novine, br. 120/12, 68/18) – neslužbeni pročišćeni tekst
 9. Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
  (Narodne novin, br. 138/2021
 10. Zakon o energetskoj učinkovitosti
  (Narodne novine, br. 127/14, 116/18, 25/20, 41/21) – neslužbeni pročišćeni tekst

 

Propisi iz područja zaštite klime

1) Akti u Republici Hrvatskoj

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 30/2009)

Strategija niskougljičnog razvoja (Narodne novine, broj: 63/2021)

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (Narodne novine, broj: 46/2020)

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (Narodne novine, broj: 127/2019)

Propisi za praćenje emisija stakleničkih plinova:

Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 5/2017)

Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (Narodne novine, broj: 57/2017)

Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije (Narodne novine, broj: 26/2015)

Uredba o provedbi fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola (Narodne novine, broj: 142/2008)

Odluka o donošenju Šestog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (Narodne novine, broj: 18/2014)

Odluka o prihvaćanju Petog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (Narodne novine, broj: 24/2010)

Propisi o sustavu trgovanja emisijama stakleničkih plinova (EU ETS):

Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (Narodne novine, broj:  89/2020)

Uredba o dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova (Narodne novine, broj: 19/2013)

Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova (Narodne novine, broj: 89/2020)

Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije (Narodne novine, broj: 26/2015)

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji (Narodne novine, broj: 61/2017)

Odluka o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2020. godinu

Odluka o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine

Plan raspodjele emisijskih kvota stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 76/2009)

2) Akti u Europskoj uniji

Europski zeleni plan

Inicijative utvrđene Europskim zelenim planom:

Europski zakon o klimi

Europski sporazum o klimi

Plan za klimatske ciljeve do 2030.

Nova strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama

Propisi za praćenje emisija stakleničkih plinova:

Provedbena Odluka Komisije (EU) 2020/2126 оd 16. prosinca 2020. o utvrđivanju godišnjih emisijskih kvota država članica za razdoblje 2021.–2030. u skladu s Uredbom (EU) 2018/842 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EU) 2018/842 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o obvezujućem godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova u državama članicama od 2021. do 2030. kojim se doprinosi mjerama u području klime za ispunjenje obveza u okviru Pariškog sporazuma

Uredba (EU) 2018/841 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o uključivanju emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030.

Uredba (EU) 2018/1999 Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju energetskom unijom  i djelovanjem u području klime

Uredba Komisije (EU) br. 389/2013 o uspostavi Registra Unije

Propisi o sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova (EU ETS):

Direktiva 2003/87/EZ o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (Konsolidirana verzija)

Direktiva (EU) 2018/410 o izmjeni Direktive 2003/87/EZ radi poboljšanja troškovno učinkovitih smanjenja emisija i ulaganja za niske emisije ugljika te Odluke (EU) 2015/1814

Direktiva 2009/29/EZ u svrhu poboljšanja i proširenja sustava Zajednice za trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova

Direktiva 2008/101/EZ o uključivanju zrakoplovnih djelatnosti u sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice

Direktiva 2004/101/EZ o uspostavljanju sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice, s obzirom na projektne mehanizme Kyotskog protokola

Odluka Komisije 2014/746/EU o utvrđivanju popisa sektora i podsektora koji se smatraju izloženima značajnom riziku od istjecanja ugljika, za razdoblje od 2015. do 2019.

Uredba Komisije (EU) br. 176/2014 radi utvrđivanja količina emisijskih jedinica stakleničkih plinova za prodaju na dražbi u razdoblju 2013.–2020.

Odluka (EU) br. 2015/1814 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2015. o uspostavi i funkcioniranju rezerve za stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova Unije

Uredba (EU) 2015/757 o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji

3) Popis međunarodnih ugovora

Okvirna Konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime (Narodne novine, broj: 2/1996)

Zakon o potvrđivanju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (Narodne novine, broj: 5/2007)

Zakon o potvrđivanju Izmjene iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (Narodne novine, broj: 6/2015)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islanda, s druge strane, o sudjelovanju Islanda u zajedničkom ispunjavanju obveza Europske unije, njezinih država članica i Islanda u drugom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (Narodne novine, broj: 5/2015)

Zakon o potvrđivanju Pariškog sporazuma (Narodne novine, broj: 3/2017)

Izvori:

https://mingor.gov.hr/pristup-informacijama-4924/zakoni-i-propisi/zakoni-i-propisi-iz-djelokruga-uprave-za-klimatske-aktivnosti/propisi-iz-podrucja-zastite-klime/7753

https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug-4925/klima/strategije-planovi-i-programi-1915/1915

Projekt Info

METAR do bolje klime
(Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj)

Trajanje projekta: 36 mjeseci (listopad 2020. – rujan 2023.)

Ukupna vrijednost projekta: 3.599.995,32 kuna

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Društva za oblikovanje održivog razvoja.